Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitnodigingen betreffende het doen van een aanbod en overeenkomsten betreffende de koop van goederen en/of diensten van welke aard ook, door de besloten vennootschap International Kids Concepts B.V., gevestigd aan de Linge 41 te (8253 PJ) Dronten (inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel Lelystad: 39098753)

Zij zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder nummer 1/2000. De voorwaarden treden in werking per 1 januari 2000.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘IKC’: de besloten vennootschap International Kids Concepts B.V.;
 2. ‘wederpartij’: de partij die met IKC in onderhandeling treedt of met haar een overeenkomst sluit;
 3. ‘de voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden;
 4. ‘aflevering’: de feitelijke aanbieding van de gekochte goederen door of namens de wederpartij aan IKC; als een feitelijke aanbieding wordt beschouwd de mededeling door of namens de wederpartij dat de goederen voor de IKC op de daartoe afgesproken locatie zich bevinden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende koop van goederen en/of diensten van welke aard ook, door IKC.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk tussen IKC en de wederpartij is overeengekomen.
 3. Eventuele verkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij zijn, behoudens schriftelijke aanvaarding daarvan door IKC, niet van toepassing.

Artikel 3. Uitnodigingen en overeenkomsten

 1. Alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod door IKC zijn, tenzij uit de inhoud van de uitnodiging expliciet anders blijkt, vrijblijvend.
 2. Aanvaarding van de uitnodiging houdt in dat de wederpartij zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze voorwaarden op de hieruit volgende koopovereenkomst en dat hij afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen (inkoop) voorwaarden.
 3. Een overeenkomst tussen IKC en wederpartij komt eerst tot stand indien door IKC een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven.
 4. De wederpartij is verplicht IKC te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

Artikel 4. Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, dient de wederpartij de schade te vergoeden die IKC ten gevolge van de annulering heeft geleden. Eventuele aanbetalingen of voorschotten betaald door IKC dienen direct te worden terugbetaald, vermeerderd met een 30% boete over het terug te betalen bedrag.
 2. Bij annulering nadat de wederpartij is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, wordt IKC eigenaar van de reeds in haar macht verkerende goederen, tenzij IKC aangeeft dat deze goederen dienen te worden teruggenomen door de wederpartij. Eventuele hieraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5. Prijs

 1. Overeengekomen prijzen kunnen niet worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat IKC daaraan het recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
 2. Indien toeleveranciers van de wederpartij hun prijzen verhogen, is de wederpartij niet gerechtigd de door haar met IKC overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.
 3. Geen enkele verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 2 genoemde extra kosten van de wederpartij van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen en belastingen, kan de wederpartij doorberekenen aan IKC.
 4. De wederpartij vrijwaart IKC voor alle kosten en schade die voor IKC mochten voortvloeien uit het feit:
  -dat de wederpartij niet deugdelijk geregistreerd staat voor de B.T.W. of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of
  -dat de wederpartij onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan IKC en/of autoriteiten op het gebied van B.T.W. of vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.

Artikel 6. Levering

 1. De door de wederpartij genoemde levertijden zijn fataal. Opgegeven levertijden zijn slechts te beschouwen als indicatief indien dat uitdrukkelijk en in die bewoording is overeengekomen.
 2. Indien geen levertijd is afgesproken, dient de wederpartij een redelijke termijn in acht nemen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt als plaats van aflevering het magazijn van IKC.
 4. Het risico van de goederen is tot het tijdstip van aflevering voor de wederpartij. Indien de goederen in geval van reclamatie en/of garantie door IKC niet in ontvangst worden genomen, blijft het risico voor de wederpartij.
 5. IKC is gerechtigd de verdere uitvoering van haar verplichtingen op te schorten zolang de wederpartij jegens IKC niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot het moment dat de wederpartij alsnog zijn verplichtingen is nagekomen, tenzij IKC inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet het recht van IKC op schadevergoeding.

Artikel 7. Garantie

 1. Bij koop van nieuwe goederen door IKC  garandeert de wederpartij de constructie van deze goederen gedurende een termijn van 24 maanden, ingaande de datum waarop de aflevering heeft plaatsgevonden. Onder deze garantie vallen onder andere productiefouten.
 2. Onder de garantie zal de wederpartij, naar keuze van IKC, defecte goederen herstellen of vervangen, een en ander tegen betaling door de wederpartij van alle aan het herstel of het vervangen verbonden loonkosten.

Artikel 8. De onuitvoerbaarheid van het werk en Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil van IKC en of haar toedoen, welke van dien aard zijn dat de nalevering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van haar kan worden gevergd, geeft IKC het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot de voornoemde omstandigheden opgehouden hebben te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en kan de overeenkomst niet ontbinden.
 2. Overmacht aan de zijde van de wederpartij geeft IKC het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot de voornoemde omstandigheden opgehouden hebben te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij is verplicht eventuele schade geleden door IKC volledig te vergoeden. In geval van ontbinding kan IKC besluiten de tot dusver ontvangen goederen te houden, of deze te retourneren. Eventuele bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van de wederpartij.
 3. In geval van overmacht van meer dan twee maanden heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbieden. Eventuele schade geleden door IKC komt volledig voor rekening van de wederpartij. IKC kan besluiten de tot dusver ontvangen goederen te houden, of deze te retourneren. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, natuur- en kernrampen, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, ziekte van personeel, vervoer-stremmingen, tekortkomingen van (toe)leveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. IKC is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld is te wijten. IKC is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 2. De aansprakelijkheid van IKC is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde.
 3. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van haar producten, tenzij deze schade ontstaan is door opzet of grove schuld aan de zijde van IKC.
 4. Indien schade is ontstaan aan of door derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tussen IKC en de wederpartij, is de wederpartij gehouden IKC en door IKC bij de uitvoering van de overeenkomst ingezette personen volledig ter zake te vrijwaren.
 5. Indien IKC door de wederpartij uit anderen hoofde dan de overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld, geldt dezelfde beperking van aansprakelijkheid als in de voorgaande leden omschreven.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door IKC geleverde gegevens en knowhow blijven berusten bij IKC. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IKC, is de wederpartij niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, namaking, verwerking of dies meer zij, hiervan over te gaan.

Artikel 11. Ontbinding

Wanneer de wederpartij in gebreke blijft met de vervulling van enige uit de overeenkomst voortvloeiend verplichting aan IKC, of deze niet, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel in strijd daarmee heeft gehandeld,  wanneer de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, dan wel indien de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen op hem wordt toegepast, alsmede wanneer ten laste van de wederpartij enig beslag wordt gelegd, heeft IKC het recht om zonder dat enige ingebrekestelling is vereist of zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van IKC om van de wederpartij vergoeding van kosten, schaden en rente te vorderen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. De onderhavige overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze overeenkomst.
 3. Voor zover dat niet in strijd is met de wet zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.